บริการ จัดหางาน,จัดหาคน,จัดจ้าง,บริหารทรัพยากรบุคคล

  ► บริการของ One360
     จัดหางาน
    ฝึกอบรม
    HR Outsource
    บริการอื่นๆ

    ► บริการจัดจ้าง จากวันทรีซิกตี้
  HR Outsource

Outsourceเป็นอีกรูปแบบของการบริการที่ทาง วันทรีซิกตี้ มีให้ลูกค้าองค์กร เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการจำนวนพนักงานให้เพียงพอกับความต้องการในแต่ละช่วงเวลา ช่วยควบคุมเรื่องต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคล และลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการและงานเอกสารของฝ่ายบุคคลและฝ่ายกฎหมาย เพราะงานบริหารหรัพยากรบุคคลต้องอาศัยความรู้เฉพาะด้านทางกฎหมายแรงงานการใช้บริการ Outsource จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านนี้ให้กับองค์กรของท่าน

HR Outsource ช่วยท่านได้ดังนี้

  • ช่วยท่านบริหารงานแบบประหยัดต้นทุน กำหนดค่าใช้จ่ายที่แน่นอน
  • ช่วยท่านบริหารจัดการจำนวนพนักงานให้สอดคล้องกับฤดูกาล ช่วงเวลา หรือเฉพาะโครงการพิเศษ
  • ทดแทนพนักงานในกรณีพนักงานลาพักผ่อนประจำปี หรือ ลาป่วย
  • เป็นแผนรองรับการแก้ไขการขาดแคลนแรงงาน หรือ ช่วงระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร
  • เป็นทางเลือกในกรณีที่องค์กรมีนโยบายระงับการเพิ่มของจำนวนพนักงาน
  • ลดความยุ่งยากในการจัดการเอกสาร เช่นการคำนวณเงินเดือนของพนักงาน การคำนวณเงินสมทบที่บริษัทจ่ายให้อาทิเช่น เงินประกันสังคม เงินกองทุนเงินทดแทน การคำนวณกองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ การคำนวณหักรายการอื่นๆ จากเงินรายได้ อาทิเช่น เงินกู้ การคำนวณภาษีรายได้ส่วนบุคล การจัดทำสลิปเงินเดือน และ เอกสารอื่นๆทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้ การจัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำเดือน และ ประจำปี
  • เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ กฎหมาย ข้อบังคับด้านแรงงาน ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดจากความไม่รู้ในด้านแรงงาน

 

 

Copyright © 2011 โดย บริษัท วันทรีซิกตี้ จำกัด