บริการ จัดหางาน,จัดหาคน,จัดจ้าง,บริหารทรัพยากรบุคคล

    ► บริการจัดหางาน จากวันทรีซิกตี้
Recruitment
วันทรีซิกตี้ ให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและผู้สมัคร ดำเนินธุรกิจด้วยนโยบายที่มุ่งเน้นการให้บริการสรรหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมทั้งด้านทักษะความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และศักยภาพในการพัฒนาไปพร้อมกับบริษัท ลูกค้าของเราจะได้รับบุคลากรที่คัดสรรแล้วว่าเหมาะสมทั้งตำแหน่งงาน องค์กร และความต้องการของธุรกิจ ผู้สมัครก็จะได้โอกาสร่วมงานกับบริษัทที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ ทัศนคติ และศักยภาพ 

การสรรหาพนักงานครอบคลุมในสายงานดังต่อไปนี้

 
สายบริหารงานทั่วไป 
 
สายปฏิบัติการ
   สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
                  • Operator
 • HR
 • Administration
 • Scretary
 • Front office
 • Internal Audit
 • ISO Officer
 • Marketing Officer
 • PR
 • Accounting
     • TSR
 • QC - Admin
 • Conserve - Retention
 • Confirmation
 • Customer Service
 • Helpdesk
 • Team Lead
 • Superviosr
 • Manager
     • IT Support
 • Programmer
 • Network Engineer
 • System Analyst

ขั้นตอนการสรรหา

 

Copyright © 2011 โดย บริษัท วันทรีซิกตี้ จำกัด